Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Litop BV statutair gevestigd te Helenaveen, K.v.K. 59563567 kantoorhoudende Lagebrugweg 10, 5759 PK Helenaveen.

Definities
(Cursus)materiaal:
Hieronder wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan tekeningen, schema’s, examens, antwoord-modellen, vragenlijsten, boeken, software en ander aan Opdrachtgever door Litop ter beschikking gesteld materiaal.
Cursus:
Een cursus, training of opleiding, welke is ontwikkeld door Litop en wordt gegeven door (medewerkers van) Litop en/of in te schakelen derden. Hieronder vallen zowel incompany trainingen, cursussen ontwikkeld voor scholen als individuele cursussen.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden van Litop zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen afkomstig van Litop alsmede op alle Overeenkomsten tussen Litop en Opdrachtgever, waaronder Overeenkomsten met betrekking tot het leveren en/of ontwikkelen van cursusmateriaal en het geven van cursussen (verder te noemen: “de Overeenkomst”).
1.2 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet en worden door Litop uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Offertes
2.1 Alle door Litop uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien een vrijblijvend aanbod door Opdrachtnemer wordt aanvaard, heeft Litop het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 De Overeenkomst met Litop komt tot stand nadat de volledig ingevulde offerte, zonder wijziging(en) en voorzien van een handtekening voor akkoord van Opdrachtgever, door Litop is ontvangen.
2.3 Wijzigingen met betrekking tot de Overeenkomst gelden slechts indien Litop hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

Artikel 3. Intellectuele eigendom
3.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot het door Litop krachtens de Overeenkomst of ter beschikking gestelde en/of ontwikkelen (cursus)materiaal blijven te allen tijde bij Litop berusten.
3.2 Het (cursus)materiaal is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door Opdrachtgever. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of andere wijzen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Litop. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.
3.3 Het is Opdrachtgever verboden om het (cursus)materiaal van Litop geheel of gedeeltelijk over te nemen, te wijzigen en/of aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van Litop. Hieronder wordt mede begrepen het overnemen, wijzigen en/of aanpassen van een lay-out, iconen en schema’s.
3.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom op het (cursus)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 4. Geheimhouding
4.1 Zowel Litop als Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie, welke in het kader van de Overeenkomst is verstrekt dan wel waarmee partijen anderszins in het kader van de Overeenkomst bekend zijn geworden. Partijen verplichten zich om de bedoelde informatie uitsluitend te zullen aanwenden ten nutte van de tussen hen gesloten Overeenkomst.
4.2 Omvat de Overeenkomst het geven van cursussen door Litop, dan zal Opdrachtgever aan derden geen mededeling doen over de aanpak en werkwijze van Litop met betrekking tot deze cursus(sen).
4.3 Partijen zien erop toe dat de verplichting tot geheimhouding door haar medewerkers wordt nageleefd.

Artikel 5. Concurrentiebeding
Het is Opdrachtgever verboden om gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van de Overeenkomst, een arbeidsovereenkomst aan te gaan met één van de medewerkers van Litop, dan wel deze op enigerlei andere wijze te werk te stellen, tenzij Litop hiervoor vooraf haar schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 6. Boetebeding
Opdrachtgever verbeurt aan Litop een onmiddellijk opeisbare boete van eenmalig €25.000,- (per gebeurtenis) indien Opdrachtgever één of meerdere van de verplichtingen uit artikel 3, 4 of 5 schendt, alsmede een boete van € 1.000,- per dag voor elke dag of gedeelte van de dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Litop de werkelijk geleden en/of te lijden schade te verhalen op Opdrachtgever.

Artikel 7. Levertijd
7.1 Levertijden worden door Litop bij benadering vastgesteld en zijn niet aan te merken als fatale termijn.
7.2 Overschrijding van de levertijd levert voor Opdrachtgever in geen geval een recht op schadevergoeding op dan wel een grond om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. De door Litop aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Litop zolang Opdrachtgever de verschuldigde prijs, rente en kosten terzake van alle geleverde of te leveren zaken niet heeft betaald. Onder kosten wordt mede verstaan de vorderingen die Litop op Opdrachtgever heeft wegens tekortschieten in de nakoming van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.
8.2 Opdrachtgever dient de door Litop geleverde zaken, zolang deze zaken eigendom zijn van Litop, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan.
8.3 Opdrachtgever is verplicht om in geval van beslag, surseance van betaling en faillissement, direct melding te maken van het eigendomsvoorbehoud aan de deurwaarder, de bewindvoerder dan wel de curator. Tevens zal Opdrachtgever in voornoemde situaties Litop hier onverwijld van in kennis stellen.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Litop is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor schade als gevolg van een aan Litop toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of onrechtmatige daad, indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
9.2 Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht of indien sprake is van een duurovereenkomst tot het factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan €25.000,–.
9.3 Litop zal evenwel nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van:

  • verlies, beschadiging en/of diefstal van gegevens en/of data;
  • iedere tekortkoming van de Opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingenwaaronder het niet tijdig ter beschikking stellen van de voor de uitvoering van dewerkzaamheden vereiste gegevens.

9.4 Indien de in lid 3 genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden op Litop zal Opdrachtgever Litop hiertegen vrijwaren.
9.5 Litop is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder bedrijfsstagnatie en gederfde winst.
9.6 Litop zal niet aansprakelijk zijn, indien Opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op haar verzekeringsmaatschappij te verhalen.

Artikel 10. Door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie
Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van gegevens en/of informatie beschikbaar gesteld door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever in te staan voor de juistheid van deze gegevens en of informatie. Litop is in geen geval aansprakelijk voor onjuistheden in de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en/of informatie.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Litop opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Litop niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
11.2 Indien Litop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
11.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis redelijkerwijs verhinderen en die niet aan Litop zijn toe te rekenen. Hieronder wordt onder meer verstaan: ziekte van personeel, werkstaking, overmacht aan de zijde van in te schakelen derden waarvan Litop bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt.

Artikel 12. Wijzigen/actualiseren van het (cursus)materiaal
Litop behoudt zich het recht voor het (cursus) materiaal te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging te actualiseren en/of wijzigen.

Artikel 13. Annulering door Litop
13.1 Litop behoudt zich het recht voor medewerkers tussentijds te vervangen. Indien als gevolg van ziekte of enige andere reden een medewerker niet (meer) beschikbaar is en niet vervangen kan worden, zal Litop al het redelijke in het werk stellen om de werkzaamheden op een ander tijdstip doorgang te laten vinden. Indien dit niet mogelijk mocht blijken, zal Litop de reeds door Opdrachtgever met betrekking tot de desbetreffende cursus verrichte betalingen restitueren.
13.2 Litop behoudt zich het recht voor om een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Litop zal Opdrachtgever hiervan uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de cursus schriftelijk in kennis stellen. Litop zal indien mogelijk een alternatief voor de geannuleerde cursus aanbieden. Indien dit niet mogelijk is, of Opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat, zal het door Opdrachtgever met betrekking tot de desbetreffende cursus reeds betaalde door Litop aan Opdrachtgever gerestitueerd worden.

Artikel 14. Annulering door Opdrachtgever
14.1 Bij schriftelijke annulering door Opdrachtgever uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de cursus, worden door Litop geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de cursus, is Opdrachtgever 50 % van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Bij annulering binnen vijf werkdagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.
14.2 Vervanging van een deelnemer van de cursus door een ander is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van Litop.

Artikel 15. Reclamaties
15.1 Reclames dienen bij aangetekend schrijven en deugdelijk gemotiveerd binnen tien dagen nadat de omstandigheden waarover wordt gereclameerd zich hebben voorgedaan, en in ieder geval binnen tien dagen na (gedeeltelijke) eindigen van de Overeenkomst, aan Litop te worden overgebracht.
15.2 Bij gebreken welke slechts een deel van de gehele opdracht betreffen, bestaat niet het recht tot weigering van de overige overeengekomen prestaties.
15.3 In geval van gerechtvaardigde reclame is Litop gehouden tot het binnen een redelijke termijn herstellen van fouten dan wel tot (gedeeltelijke) restitutie van de vergoeding, zulks naar keuze van Litop.

Artikel 16. Duur, beëindiging en verlening
16.1 De Overeenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.
16.2 Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, kan deze niet tussentijds worden opgezegd.
16.3 Tenzij één der partijen uiterlijk drie maanden voor de einddatum van de overkomst voor bepaalde tijd de andere partij per aangetekend schrijven heeft laten weten de Overeenkomst niet voort te willen zetten, zal de Overeenkomst steeds voor de duur van één jaar tegen de alsdan geldende bepalingen worden verlengd.
16.4 Indien de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door elk der partijen onder opgaven van redenen per aangetekend schrijven worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 17. Ontbinding
Litop is bevoegd de Overeenkomst zonder in gebreke stelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien aan Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming is geliquideerd of beëindigd, dan wel dat Litop op overige gronden het vermoeden heeft, dat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen kan of zal voldoen. Litop zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 18. Prijzen en Betaling
18.1 De overeengekomen prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders overeengekomen.
18.2 Litop behoudt zich het recht voor om binnen redelijke grenzen, de prijzen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te wijzigen.
18.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting.
18.4 Opdrachtgever is verplicht om op verzoek van Litop voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever hier niet binnen de door Litop gestelde termijn aan voldoet, raakt Opdrachtgever direct in verzuim. Litop heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en de schade die zij hierdoor lijdt op Opdrachtgever te verhalen.
18.5 Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is direct vanaf de vervaldag rente verschuldigd. Deze rente bedraagt 1 % rente per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt gezien als hele maand.
18.6 Opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming verplicht aan Litop alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. Vorenbedoelde kosten bedragen 15% van het bedrag waarvoor de Opdrachtgever in gebreke is met een minimum van € 250,-, dan wel de werkelijke kosten indien deze hoger zijn dan genoemd percentage.
18.7 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • indien een betalingstermijn is overschreden; in geval van (dreiging van) faillissement of surseance;
  • indien de onderneming van Opdrachtgever wordt stilgelegd, ontbonden of geliquideerd;
  • indien er beslag wordt gelegd op zaken of vorderingen van Opdrachtgever.

Artikel 19. Geschillen
19.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
19.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
19.3 Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door Litop gedane offertes en met Litop gesloten Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Breda. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van Litop.